DreamTeam Camp final CMYK

GDPR

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

     Potvrdením a odoslaním prihlášky udeľujem prevádzkovateľovi Dream Team SK, s.r.o., Lipová 6, 85104 Báhoň (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a osobných údajov môjho dieťaťa pre účel organizácie detských táborov. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy klientov:

 •  Meno, priezvisko, titul
 •  Dátum narodenia
 •  Adresa trvalého/prechodného bydliska (ulica,
   číslo, mesto, PSČ)
 • Kontaktné údaje (mail, telefón)
 •  Fotografia a video
 • Informácie o zdravotnom stave dieťaťa v rozsahu
  nevyhnutnom pre poskytnutie služby
 • Geolokačné údaje z webového prehliadača, IP
  adresa a súbory cookies
 • Informácie zo záznamov z komunikácie pomocou
  e-mailu, chatu, sms správ, či telefonátu s vami
 • Ostatné údaje z prihlášky

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa zaslania prihlášky do tábora.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

        moje osobné údaje budú využité na poskytnutie
služby a marketingové účely súvisiace so službou

        moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je
dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané
na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané

       ako dotknutá osoba mám právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na
ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu,
ako aj právo na prenosnosť údajov

        v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

1.  emailovou žiadosťou zaslanou na adresu
info@freamteamcamp.sk

2.  telefonicky 0911 287 237

3.  zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla
prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu: Denisa Stankovičová, emailová adresa: info@dreamteamcamp.sk